Nudimo usluge obavljanja poslova stručnoga nadzora gradnje koje će za Vas izvršiti ovlašteni inženjeri građevinarstva.

Stručni nadzor između ostalog obuhvaća i praćenje izvođenja radova u pogledu:

 • Kvalitete-ugrađenih materijala i tehnoloških procesa
 • Kvantitete-vrednovanje količina i obračun  izvedenih radova
 • Rokova-dinamičko praćenje izvođenja radova
 • Financija-optimalno trošenje financijskih sredstava investitora
 • Propisa-usklađenost sa zakonskom regulativom

U svim pogledima se redovito  izvještava  investitor o stanju  radova na gradilištu.

Tko može biti i koje su dužnosti nadzornog inženjera prema Zakonu o gradnji  (NN 153/13)


Nadzorni inženjer

Članak 56.

(1) Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja.

Članak 58.

 (1) Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja:

 1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ovim Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke
 2. utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom
 3. utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu
 4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda
 5. bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama
 6. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.

 (2) Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, odrediti način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja građevine. To posebice u slučaju ako:

 1. dokumentacijom iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugrađenih građevina, proizvoda, opreme i/ili postrojenja
 2. izvođač, odnosno odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove ovoga Zakona ne ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom
 3. iskolčenje građevine nije obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu.