Orijentirani smo prvenstveno na inženjersko projektiranje,ali Vam ured može ponuditi i rješenja  i projektiranje svih vrsta stambenih,obiteljskih,proizvodnih, poslovnih i drugih objekata visokogradnje bez obzira na namjenu i materijale u suradnji sa ovlaštenim inženjerima arhitekture,strojarstva,elektroinstalacija i geodezije.

Ponuda obuhvaća izradu:

 • koncepcija i osnovnih rješenja
 • izrada idejnih projekata
 • izrada glavnih projekata
 • izvedbeni projekti
 • izrada troškovnika
 • snimke postojećih stanja

 

Svi projekti se izrađuju i opremljeni su svim nacrtima i pripadajućim tekstualnim dijelovima u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13).
Idejni projekt  sadrži međusobno usklađene nacrte i dokumente kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine, te smještaj građevine na građevnoj čestici na odgovarajućoj geodetskoj podlozi.

Glavni projekt  sadrži međusobno usklađene projekte kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva prema Zakonu o gradnji  i posebnih propisa te tehničkih specifikacija.

Sadržaj glavnog projekta:

 • arhitektonski projekt
 • građevinski projekt
 • projekt vodovoda i kanalizacija
 • elektrotehnički projekt
 • strojarski projekt (po potrebi)

 

Izvedbeni projekt sadrži detaljnu razradu nacrta iz glavnog projekta u mjerilu  1:50, s izradom  planova oplate i armature.

Troškovnik  sadrži detaljan opis stavki s količinama materijala i cijenama pojedinih radova kao podloga za dobivanje bankarskih kredita.

Svi projekti su konceptualno osmišljeni u 3D virtualnom prototipu tako da investitor u potpunosti može doživjeti objekat te na vrijeme otkloniti sve nedoumice po pitanju  izgleda i percepcije koju ne može vidjeti na 2D nacrtima.